Què fem

Universitat i Discapacitat

You are in main content

Universitat i Discapacitat

En la societat del coneixement des de la Fundació ONCE apostem per l'accés i la promoció de les persones amb discapacitat en l'educació superior per a les quals és imprescindible construir UNIVERSITATS INCLUSIVES que garanteixin la igualtat d'oportunitats. Els llocs de feina del futur requereixen de formació i habilitats tecnològiques que volem facilitar a les persones amb discapacitat per reduir la bretxa social, educativa i tecnològica.

L'objectiu principal de la Direcció de Programes amb Universitats i Promoció del Talent Jove de Fundació ONCE és avançar en la inclusió de les persones amb discapacitat en l'àmbit universitari, augmentar el nombre de persones amb discapacitat amb estudis superiors i promoure la seva inclusió professional en llocs de treball tècnics i qualificats. El nostre repte és desenvolupar al màxim la personalitat, el talent i la creativitat de les persones amb discapacitat i aflorar i visibilitzar socialment tot el seu potencial.

Les nostres accions s'emmarquen en l'aplicació de l'article 24 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i amb el compliment dels Objectius 4, 8 i 17 de l'Agenda de Desenvolupament Sostenible.

Drets dels estudiants de la Discapacitat

CONVENCIÓ SOBRE ELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Article 24: "Els Estats parts reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a l'educació. Amb l'objectiu de garantir aquest dret no discriminatori sobre la base de la igualtat d'oportunitats, els Estats parts garantiran un sistema educatiu inclusiu a tots els nivells, així com una educació al llarg de la vida..."

Disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, d'Universitats.

"Estatut de l'Estudiant Universitari regulat pel Reial Decret de 2010, De la inclusió de les persones amb discapacitat en les universitats
Reial decret legislatiu 1/2013, del 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general sobre drets de les persones amb discapacitat.

Per tal d'assolir els objectius, es desenvolupen els següents programes i les següents iniciatives:

Congrés Internacional Universitat i Discapacitat

De caràcter bianual, la Fundació ONCE organitza el Congrés Internacional d'Universitat i Discapacitat, on es discuteixen idees, estratègies i bones pràctiques de les universitats inclusives, preparades per afrontar els reptes del segle XXI. L'objectiu general d'aquests Congressos és conèixer i discutir les últimes idees, pràctiques i models d'innovació educativa, experiències i exemples inspiradors d'universitats arreu del món en termes d'inclusió. Tot per tal d'avançar en l'objectiu 4 dels ODS.

Enllaç a la pàgina web del Congrés. Pàgina web del Congrés Internacional Universitat i Discapacitat

Programa UniDiversitat 

La Fundació ONCE amb la col·laboració del Fons Social Europeu ha posat en marxa un programa de formació universitària adreçat a joves amb discapacitat intel·lectual a través del qual aquests joves tenen l'oportunitat d'accedir a la universitat i estudiar el seu propi grau en competències sociolaborals, que els permet una formació òptima per accedir a l'ocupació i promoure la seva autonomia i desenvolupament personal.

El programa es desenvolupa en universitats arreu del país a través d'una convocatòria anual i poden participar totes les universitats i tots els joves amb discapacitat intel·lectual d'entre 18 i 30 anys inscrits en el sistema nacional de garantia juvenil.

Convocatòries d'Ajuts

 • I Convocatòria: formació per a l'ocupació per a joves amb discapacitat intel·lectual (Garantia Juvenil)

  OBJETIVO DE LAS AYUDAS. PROGRAMAS

  La presente convocatoria, cofinanciada por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, pretende promover y desarrollar programas formativos para el empleo y la inclusión universitaria de jóvenes con discapacidad intelectual, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

  Los proyectos estarán enfocados a la preparación laboral de las personas con discapacidad intelectual, estructurada en materias o asignaturas funcionales, humanísticas, profesionales, complementadas con actividades extracurriculares en el Campus, actividades compartidas con alumnos universitarios de carreras oficiales y otras actuaciones que se consideren pertinentes.

  Con esta convocatoria de ayudas Fundación ONCE quiere implicar a las universidades, como agentes decisivos en la inclusión social. Diversas investigaciones señalan que la formación de personas con discapacidad intelectual en el entorno universitario en competencias profesionales generales, contando con una titulación emitida por una Universidad, incide positivamente en su inserción laboral en diferentes sectores empresariales.

  Los programas subvencionados tienen los siguientes objetivos:

  • Implicar a las Universidades españolas en la inclusión social de personas con discapacidad intelectual a través de la formación y la mejora de su empleabilidad. 
  • Proporcionar formación universitaria a jóvenes con discapacidad intelectual enfocada a mejorar su autonomía, su formación humanística y su preparación laboral.
  • Dotar a estos/as jóvenes de habilidades necesarias para aumentar sus posibilidades de inserción laboral, accediendo a empleos en la modalidad del empleo con apoyo.
  • Proporcionar experiencias inclusivas y de normalización dentro de la Comunidad Universitaria. 
  • Facilitar una formación integral y personalizada para que los jóvenes con discapacidad intelectual, puedan participar como miembros de pleno derecho en su comunidad.

  REQUISITOS

  Podrán ser beneficiarios de las presentes ayudas las Universidades españolas o centros adscritos, que deseen llevar a cabo un Programa Universitario para jóvenes con discapacidad intelectual inscitos en el Sistema de Garantía Juvenil, en los términos que se establecen en la convocatoria.

  Los destinatarios últimos serán jóvenes con discapacidad intelectual participantes en estos programas formativos, que cumplan los siguientes requisitos:

  • Tener una discapacidad intelectual con un grado igual o superior al 33% reconocida oficialmente por el Organismo competente de su Comunidad Autónoma.
  • Edad comprendida entre los 18 y los 30 años.
  • Estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de manera previa al inicio del curso.

  Las Universidades llevarán cabo estos programas en colaboración con las entidades de discapacidad intelectual de su zona.

  FECHA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

  El presupuesto destinado a esta convocatoria asciende a una cantidad máxima de 600.000 euros. Las Universidades beneficiarias de la presente convocatoria percibirán una cuantía mínima de 3.000 euros y máxima de 4.000 euros por cada alumno/a participante y que finalice en el programa. Cada Universidad podrá recibir un máximo de 60.000 euros para el desarrollo de un programa formativo anual. 

  Las ayudas contempladas en la presente convocatoria serán cofinanciadas tanto por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, como por la Fundación ONCE, Organismo Intermedio del mencionado Programa Operativo. 

  Las Universidades interesadas podrán presentar sus solicitudes de ayuda desde el 5 de junio al 17 de julio de 2017.

  AMPLIACIÓN PLAZO Y PRESUPUESTO

  La Resolución provisional de la convocatoria será publicada antes de 31 de julio. La resolución será notificada por escrito a cada una de las universidades solicitantes y será publicada en la página web de Fundación ONCE.

  Las Universidades solicitantes deberán presentar su proyecto, conforme a los criterios establecidos en la convocatoria, junto con los anexos incluidos. 

  Convocatoria

  Junto con el proyectos, las Universidades deberán cumplimentar los siguientes anexos:

  Anexo 1: Solicitud de Ayuda

  Anexo 2: DECA

  Anexo 3: Normas de Información y Publicidad


  RESOLUCIÓN DEFINITIVA

 • II Convocatòria: formació per a l'ocupació per a joves amb discapacitat intel·lectual (Garantia Juvenil)

  OBJETIVO DE LAS AYUDAS . PROGRAMAS 

  La presente convocatoria pretende promover y desarrollar programas formativos para el empleo y la inclusión universitaria de jóvenes con discapacidad intelectual, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

  Los proyectos estarán enfocados a la preparación laboral de las personas con discapacidad intelectual, estructurada en materias o asignaturas funcionales, humanísticas, profesionales, complementadas con actividades extracurriculares en el Campus, actividades compartidas con alumnos universitarios de carreras oficiales y otras actuaciones que se consideren pertinentes.

  El impacto y el éxito de la I Convocatoria, lanzada en el curso académico 2017-2018, nos ha llevado a repetir esta Convocatoria, con la que se pretende brindar a los jóvenes con discapacidad intelectual, la oportunidad de ir a la universidad y participar activamente de la rica vida universitaria. Las experiencias  desarrolladas hasta ahora en este sentido,  evidencian que la formación de personas con discapacidad intelectual en el entorno universitario en competencias profesionales generales, contando con una titulación emitida por la universidad, incide positivamente en su inserción laboral en diferentes sectores empresariales y supone un crecimiento mutuo para el alumnado con y sin discapacidad.

  Con esta convocatoria de ayudas Fundación ONCE quiere implicar así a las universidades, como agentes decisivos en la inclusión social de personas con discapacidad.

  Los programas subvencionados tienen los siguientes objetivos:

  • Implicar a las Universidades españolas en la inclusión social de personas con discapacidad intelectual a través de la formación y la mejora de su empleabilidad. 
  • Proporcionar formación universitaria a jóvenes con discapacidad intelectual enfocada a mejorar su autonomía, su formación humanística y su preparación laboral.
  • Dotar a estos/as jóvenes de habilidades necesarias para aumentar sus posibilidades de inserción laboral, accediendo a empleos en la modalidad del empleo con apoyo.
  • Proporcionar experiencias inclusivas y de normalización dentro de la Comunidad Universitaria. 
  • Facilitar una formación integral y personalizada para que los jóvenes con discapacidad intelectual, puedan participar como miembros de pleno derecho en su comunidad.

  REQUISITOS

  Podrán ser beneficiarios de las presentes ayudas las Universidades españolas o centros adscritos, que deseen llevar a cabo un Programa Universitario para jóvenes con discapacidad intelectual inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, en los términos que se establecen en la convocatoria. 

  Los destinatarios últimos serán jóvenes con discapacidad intelectual participantes en estos programas formativos, que cumplan los siguientes requisitos:

  • Tener una discapacidad intelectual con un grado igual o superior al 33% reconocida oficialmente por el Organismo competente de su Comunidad Autónoma.
  • Edad comprendida entre los 18 y los 30 años.
  • Ser beneficiarios  del Sistema Nacional de Garantía Juvenil de manera previa al inicio del curso. 

  Las Universidades llevarán cabo estos programas en colaboración con las entidades de discapacidad intelectual de su zona.

  FECHA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

  El presupuesto destinado a esta convocatoria asciende a una cantidad máxima de 900.000 euros. Las Universidades beneficiarias de la presente convocatoria percibirán una cuantía mínima de 3.000 euros y máxima de 4.000 euros por cada alumno/a participante y que finalice en el programa. Cada Universidad podrá recibir un máximo de 60.000 euros para el desarrollo de un programa formativo anual.

  Las ayudas contempladas en la presente convocatoria serán cofinanciadas tanto por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, como por la Fundación ONCE, Organismo Intermedio del mencionado Programa Operativo.

  Las Universidades interesadas podrán presentar sus solicitudes de ayuda desde hoy hasta el 15 de Junio de 2018.

  La Resolución provisional de la convocatoria será publicada antes de 16 de julio y la Resolución definitiva antes del 31 de Julio. La resolución será notificada por escrito a cada una de las universidades solicitantes y será publicada en la página web de Fundación ONCE.

  Las Universidades solicitantes deberán presentar su proyecto, conforme a los criterios establecidos en la convocatoria, junto con los anexos incluidos.

  Convocatoria

  Manual aplicación convocatoria programas Universitarios Discapacidad Intelectual

  Junto con el proyectos, las Universidades deberán cumplimentar los siguientes anexos:

  Anexo 1: Solicitud de Ayuda

  Anexo 2: DECA

  Anexo 3: Normas de Información y Publicidad


  AMPLIACIÓN DE PLAZO Y PRESUPUESTO

  RESOLUCIÓN PROVISIONAL

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA

 • III Convocatòria: formació per a l'ocupació per a joves amb discapacitat intel·lectual (Garantia Juvenil)

  OBJETIVO DE LAS AYUDAS. PROGRAMAS 

  La presente convocatoria pretende promover y desarrollar programas formativos para el empleo y la inclusión universitaria de jóvenes con discapacidad intelectual, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

  Los proyectos estarán enfocados a la preparación laboral de las personas con discapacidad intelectual, estructurada en materias o asignaturas funcionales, humanísticas, profesionales, complementadas con actividades extracurriculares en el Campus, actividades compartidas con alumnos universitarios de carreras oficiales y otras actuaciones que se consideren pertinentes.

  El impacto y el éxito de la I y II Convocatoria, lanzadas en los cursos académicos 2017-2018 y 2018-2019, nos ha llevado a repetir esta Convocatoria, con la que se pretende brindar a los jóvenes con discapacidad intelectual, la oportunidad de ir a la universidad y participar activamente de la rica vida universitaria. Las experiencias  desarrolladas hasta ahora en este sentido,  evidencian que la formación de personas con discapacidad intelectual en el entorno universitario en competencias profesionales generales, contando con una titulación emitida por la universidad, incide positivamente en su inserción laboral en diferentes sectores empresariales y supone un crecimiento mutuo para el alumnado con y sin discapacidad.

  Con esta convocatoria de ayudas Fundación ONCE quiere implicar así a las Universidades, como agentes decisivos en la inclusión social de personas con discapacidad y extender el efecto multiplicador del Fondo Social Europeo a aquellas personas que necesitan de apoyos más personalizados y específicos.

  La convocatoria está abierta desde el 2 de abril hasta el 3 de mayo de 2019. Las Universidades solicitantes deberán presentar su proyecto, conforme a los criterios establecidos en la convocatoria que pueden consultar a continuación, junto con los anexos, debidamente cumplimentados. 

  RESOLUCIÓN PROVISIONAL

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA

  DOCUMENTOS:

  Convocatoria

  Anexo 1_ Solicitud

  Anexo 2_DECA

  Anexo 3_Instrucciones publicidad FSE

  Anexo 4_Declaración

 • IV Convocatòria: formació per a l'ocupació per a joves amb discapacitat intel·lectual (Garantia Juvenil)

  Comunicado modificación convocatoria Unidiversidad 20-21

  Se modifican las condiciones de la convocatoria, quedando suprimido el requisito del número mínimo de alumnos/as, para dar respuesta a las circunstancias excepcionales surgidas como consecuencia del estallido de la segunda ola de Covid-19.

  OBJETIVO DE LAS AYUDAS. PROGRAMAS 

  La presente convocatoria pretende promover y desarrollar programas formativos para el empleo, y la inclusión universitaria de jóvenes con discapacidad intelectual, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

  Los programas estarán enfocados a la preparación laboral de jóvenes con discapacidad intelectual, estructurados en materias o asignaturas funcionales, humanísticas, profesionales, complementadas con actividades extracurriculares en el Campus, actividades compartidas con alumnos universitarios de carreras oficiales y otras actuaciones que se consideren pertinentes.

  El impacto y el éxito de las anteriores convocatorias nos ha llevado a repetir esta Convocatoria, con la que se pretende brindar a jóvenes con discapacidad intelectual la oportunidad de ir a la universidad y participar activamente de la rica vida universitaria. Las experiencias desarrolladas hasta ahora en este sentido, evidencian que la formación de personas con discapacidad intelectual en el entorno universitario en competencias profesionales generales, contando con una titulación emitida por la universidad, incide positivamente en su inserción laboral en diferentes sectores empresariales, y supone un crecimiento mutuo para el alumnado con y sin discapacidad.

  Con esta convocatoria de ayudas Fundación ONCE quiere implicar así a las Universidades, como agentes decisivos en la inclusión social de personas con discapacidad y extender el efecto multiplicador del Fondo Social Europeo a aquellas personas que necesitan de apoyos más personalizados y específicos.

  La convocatoria está abierta desde el 7 de mayo hasta el 8 de junio de 2020. Las Universidades solicitantes deberán presentar su proyecto, conforme a los criterios establecidos en la convocatoria que pueden consultar a continuación, junto con los anexos, debidamente cumplimentados.

  RESOLUCIÓN PROVISIONAL

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA

  *AVISO RESOLUCIÓN DEFINITIVA

  DOCUMENTOS:

  Convocatoria UNIDIVERSIDAD

  Anexo 1_ Solicitud de ayuda

  Anexo 2_DECA

  Anexo 3_Instrucciones publicidad FSE

  Anexo 4_Declaración para condición de beneficiario

  Anexo 5 Consentimiento informado

 • V Convocatòria: formació per a l'ocupació per a joves amb discapacitat intel·lectual (Garantia Juvenil)

  PROGRAMA UNIDIVERSIDAD.

  OBJETIVO DE LAS AYUDAS. PROGRAMAS

  La presente convocatoria pretende promover y desarrollar programas formativos para el empleo, y la inclusión universitaria de jóvenes con discapacidad intelectual, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

  Los programas estarán enfocados a la preparación laboral de jóvenes con discapacidad intelectual, estructurados en materias o asignaturas funcionales, humanísticas, profesionales, complementadas con actividades extracurriculares en el Campus, actividades compartidas con alumnos universitarios de carreras oficiales y otras actuaciones que se consideren pertinentes.

  El impacto y el éxito de las anteriores convocatorias nos ha llevado a repetir esta Convocatoria, con la que se pretende brindar a jóvenes con discapacidad intelectual la oportunidad de ir a la universidad y participar activamente de la rica vida universitaria. Las experiencias desarrolladas hasta ahora en este sentido, evidencian que la formación de personas con discapacidad intelectual en el entorno universitario en competencias profesionales generales, contando con una titulación emitida por la universidad, incide positivamente en su inserción laboral en diferentes sectores empresariales, y supone un crecimiento mutuo para el alumnado con y sin discapacidad.

  Con esta convocatoria de ayudas Fundación ONCE quiere implicar así a las Universidades, como agentes decisivos en la inclusión social de personas con discapacidad y extender el efecto multiplicador del Fondo Social Europeo a aquellas personas que necesitan de apoyos más personalizados y específicos.

  La convocatoria está abierta desde el 7 de mayo hasta el 10 de junio de 2021. Las Universidades solicitantes deberán presentar su proyecto, conforme a los criterios establecidos en la convocatoria que pueden consultar a continuación, junto con los anexos, debidamente cumplimentados.

  RESOLUCIÓN PROVISIONAL

  DOCUMENTOS:

  Convocatoria UNIDIVERSIDAD

  Anexo 1_ Solicitud de ayuda

  Anexo 2_DECA

  Anexo 3_Instrucciones publicidad FSE

  Anexo 4_Declaración para condición de beneficiario

  Anexo 5 Consentimiento informado

  Anexo 6 Modelo Declaración Artículo 13 LGS

 • VI Convocatoria de ayudas para programas universitarios de formación para el empleo dirigidos a jóvenes con discapacidad intelectual, inscritos en el sistema de Garantía Juvenil. PROGRAMA UNIDIVERSIDAD.

  OBJETIVO DE LAS AYUDAS. PROGRAMAS

  La presente convocatoria pretende promover y desarrollar programas formativos para el empleo y la inclusión universitaria de jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

  Los programas estarán enfocados a la preparación laboral de jóvenes con discapacidad intelectual, estructurados en materias o asignaturas funcionales, humanísticas, profesionales, complementadas con actividades extracurriculares en el campus y actividades compartidas con alumnos universitarios de carreras oficiales.

  El impacto y el éxito de las anteriores convocatorias nos ha llevado a repetir esta VI Convocatoria, con la que se pretende brindar a jóvenes con discapacidad intelectual la oportunidad de ir a la universidad y participar activamente de la rica vida universitaria. Las experiencias desarrolladas hasta ahora en este sentido evidencian que la formación de personas con discapacidad intelectual en el entorno universitario en competencias profesionales generales, contando con una titulación emitida por la universidad, incide positivamente en su inserción laboral en diferentes sectores empresariales, y supone un crecimiento mutuo para el alumnado con y sin discapacidad.

  Con esta convocatoria de ayudas Fundación ONCE quiere implicar a las Universidades, como agentes decisivos en la inclusión social de personas con discapacidad y extender el efecto multiplicador del Fondo Social Europeo a aquellas personas que necesitan de apoyos más personalizados y específicos.

  La convocatoria está abierta desde el 23 de mayo hasta el 15 de junio de 2022. Las Universidades solicitantes deberán cumplimentar el formulario de presentación de proyectos, conforme a los criterios establecidos en la convocatoria que pueden consultar a continuación.

  RESOLUCIÓN PROVISIONAL

  Comunicación apertura nuevo plazo extraordinario de 22.07.22 a 01.08.22

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA A 05.08.22

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA

  DOCUMENTOS:

  Convocatoria UNIDIVERSIDAD

  Anexo 1 Instrucciones publicidad FSE

Programa de Beques

Programes de beques de la Fundació ONCE adreçats a persones amb discapacitat per promoure l'educació superior, l'especialització, les competències lingüístiques, l'esport competitiu, la recerca i la realització de pràctiques acadèmiques remunerades en empreses.

Aquests programes de beques estan cofinançats pel Fons Social Europeu i per algunes empreses donants.

Beques oportunitat al Talent:

 • Beques per a estudiants universitaris amb discapacitat amb les categories següents: Màsters i postgraus, mobilitat internacional, estudis i esport, recerca i doctorat.

Beques d'Idiomes a l'Estranger:

 • Beques per a la realització de cursos d'idiomes a l'estranger per a joves d'entre 18 i 29 anys.

Beques de pràctiques Fundació ONCE-CRUE:

 • Beques per a la realització de pràctiques acadèmiques externes remunerades per a estudiants universitaris dels últims cursos.

Beques Alumni:

 • Beques específiques per a estudiants de la Universitat de Navarra i de la Universitat Carlos III de Madrid
 • Beques Escoles del Món Unit per cursar batxillerat a l'estranger

Per conèixer a la gestió i saber-ne més informació, tenim el següent espai https://becas.fundaciononce.es/

Programa RADIA

Amb l'objectiu de reduir la bretxa digital de gènere, el programa RADIA es desenvolupa conjuntament amb la Fundació CEOE i la Conferència de Consells Socials de les Universitats. 50 dones universitàries amb discapacitat accedeixen cada any a un curs intensiu de formació en tecnologies digitals que combina formació presencial i virtual, i que les prepara per treballar en sectors de l'economia digital de més demanda (intel·ligència artificial, fintech, esport, ecommerce, ciberseguretat, biotecnologia, blockchain i Green teach)

El lloc web del programa és https://www.radia.university/

Guia universitària per a estudiants amb discapacitat

La Fundació ONCE ha desenvolupat, amb la col·laboració de la UNED, el CERMI i les Universitats Espanyoles, la guia universitària per a estudiants amb discapacitat.

 La Guia Universitària d'Estudiants amb Discapacitat proporciona un punt d'informació sobre els recursos disponibles a les universitats, tant públiques com privades, per fomentar la inclusió dels estudiants universitaris amb discapacitat.

Guia Universitària per a Estudiants amb Discapacitat

Programa Campus Inclusius. Campus Sense Límits

Aquest programa neix amb l'objectiu fonamental de reduir l'abandonament escolar primerenc dels alumnes amb discapacitat i està dirigit a joves que cursen el segon cicle d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat o cicles formatius de grau mitjà o superior.

El programa "Campus Inclusiu, Campus Sense Límits" impulsat conjuntament per la Fundació ONCE, la Fundació Repsol i el Ministeri d'Universitats té com a objectiu que els nois i noies amb discapacitat visquin i coneguin de primera mà l'experiència universitària, i que les universitats avancin en les pràctiques universitàries inclusives.

Web de campus inclusiu

Projecte Erasmus + EUni4ALL-Network

Al marc d’aquest projecte, s’hi ha creat la Xarxa Europea d’Universitats Inclusives per afavorir la mobilitat internacional dels estudiants amb discapacitat. En aquest enllaç, trobarà informació sobre el projecte i podrà accedir als quatre productes intel·lectuals elaborats: Un instrument d’autoavaluació que permet que les universitats europees revisin les seves cultures, polítiques i pràctiques d’inclusió dels estudiants amb discapacitat.  2) La Guia Europea d’Universitats Inclusives 3) Una guia per facilitar la impartició de tallers sobre inclusió i mobilitat internacional adreçats al personal docent i investigador de les universitats europees. 4) Accés a la plataforma web accessible Euni4All, que permet els estudiants amb discapacitat buscar de manera àgil els serveis que ofereixen les universitats participants d’aquesta xarxa.   

www.euni4all-network.com