Que facemos

Universidade e Discapacidade

You are in main content

Universidade e Discapacidade

Na sociedade do coñecemento, dende Fundación ONCE apostamos polo acceso e a promoción das persoas con discapacidade na educación superior, para o que resulta imprescindible construír UNIVERSIDADES INCLUSIVAS que garantan a igualdade de oportunidades. Os traballos do futuro requiren de formación e habilidades tecnolóxicas que queremos proporcionar ás persoas con discapacidade para reducir a fenda social, educativa e tecnolóxica.

O obxectivo principal da Dirección de Programas con Universidades e Promoción do Talento da Mocidade de Fundación ONCE é avanzar na inclusión das persoas con discapacidade no ámbito universitario, aumentar o número de persoas con discapacidade con estudos superiores e promover a súa inclusión profesional en empregos técnicos e cualificados. O noso reto é desenvolver ao máximo a personalidade, os talentos e a creatividade das persoas con discapacidade e sacar e facer visible socialmente todo o seu potencial.

As nosas accións enmárcanse no cumprimento do artigo 24 da Convención sobre os dereitos das persoas con discapacidade e co cumprimento dos obxectivos 4, 8 e 17 da Axenda de Desenvolvemento Sostible.

Dereitos dos Estudantes con Discapacidade

CONVENCIÓN SOBRE OS DEREITOS DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

Artigo 24: “Os Estados Partes recoñecen o dereito das persoas con discapacidade á educación. Co obxectivo de facer efectivo este dereito sen discriminación sobre a base da igualdade de oportunidades, os Estados Partes asegurarán un sistema educativo inclusivo a todos os niveis, así como a ensinanza ao longo da vida...”

Disposición adicional vixésima cuarta da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, de Universidades.

Estatuto do estudante universitario regulado polo Real decreto de 2010, da inclusión das persoas con discapacidade nas universidades

Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e a súa inclusión social.

Para a consecución dos obxectivos desenvólvense os seguintes programas e iniciativas:

Congreso Internacional Universidade e Discapacidade

Con carácter bianual, Fundación ONCE organiza o Congreso Internacional Universidade e Discapacidade, onde se debaten ideas, estratexias e boas prácticas de universidades inclusivas, preparadas para cumprir cos desafíos do século XXI. O obxectivo xeral destes congresos é coñecer e debater sobre as últimas ideas, prácticas e modelos de innovación educativa, experiencias e exemplos inspiradores das universidades de todo o mundo en termos de inclusión. Todo isto para avanzar no obxectivo 4 dos ODS.

Ligazón á web do Congreso. Páxina web do Congreso Internacional Universidade e Discapacidade

Programa UniDiversidad

Fundación ONCE coa colaboración do Fondo Social Europeo puxo en marcha un programa de formación universitaria dirixido a mozos e mozas con discapacidade intelectual a través do cal teñen a oportunidade de acceder á universidade e estudar un título propio en competencias sociolaborais, o que lles permite unha formación óptima para acceder ao emprego e promover a súa autonomía e desenvolvemento persoal.

O programa desenvólvese en universidades de todo o país a través dunha convocatoria anual e poden participar todas as universidades e todos os mozos e mozas con discapacidade intelectual de entre 18 e 30 anos inscritos no sistema nacional de garantía xuvenil.

CONVOCATORIAS DE AXUDAS

 • I Convocatoria: formación para o emprego a mozos e mozas con discapacidade intelectual (Garantía Xuvenil)

  OBJETIVO DE LAS AYUDAS. PROGRAMAS

  La presente convocatoria, cofinanciada por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, pretende promover y desarrollar programas formativos para el empleo y la inclusión universitaria de jóvenes con discapacidad intelectual, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

  Los proyectos estarán enfocados a la preparación laboral de las personas con discapacidad intelectual, estructurada en materias o asignaturas funcionales, humanísticas, profesionales, complementadas con actividades extracurriculares en el Campus, actividades compartidas con alumnos universitarios de carreras oficiales y otras actuaciones que se consideren pertinentes.

  Con esta convocatoria de ayudas Fundación ONCE quiere implicar a las universidades, como agentes decisivos en la inclusión social. Diversas investigaciones señalan que la formación de personas con discapacidad intelectual en el entorno universitario en competencias profesionales generales, contando con una titulación emitida por una Universidad, incide positivamente en su inserción laboral en diferentes sectores empresariales.

  Los programas subvencionados tienen los siguientes objetivos:

  • Implicar a las Universidades españolas en la inclusión social de personas con discapacidad intelectual a través de la formación y la mejora de su empleabilidad. 
  • Proporcionar formación universitaria a jóvenes con discapacidad intelectual enfocada a mejorar su autonomía, su formación humanística y su preparación laboral.
  • Dotar a estos/as jóvenes de habilidades necesarias para aumentar sus posibilidades de inserción laboral, accediendo a empleos en la modalidad del empleo con apoyo.
  • Proporcionar experiencias inclusivas y de normalización dentro de la Comunidad Universitaria. 
  • Facilitar una formación integral y personalizada para que los jóvenes con discapacidad intelectual, puedan participar como miembros de pleno derecho en su comunidad.

  REQUISITOS

  Podrán ser beneficiarios de las presentes ayudas las Universidades españolas o centros adscritos, que deseen llevar a cabo un Programa Universitario para jóvenes con discapacidad intelectual inscitos en el Sistema de Garantía Juvenil, en los términos que se establecen en la convocatoria.

  Los destinatarios últimos serán jóvenes con discapacidad intelectual participantes en estos programas formativos, que cumplan los siguientes requisitos:

  • Tener una discapacidad intelectual con un grado igual o superior al 33% reconocida oficialmente por el Organismo competente de su Comunidad Autónoma.
  • Edad comprendida entre los 18 y los 30 años.
  • Estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de manera previa al inicio del curso.

  Las Universidades llevarán cabo estos programas en colaboración con las entidades de discapacidad intelectual de su zona.

  FECHA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

  El presupuesto destinado a esta convocatoria asciende a una cantidad máxima de 600.000 euros. Las Universidades beneficiarias de la presente convocatoria percibirán una cuantía mínima de 3.000 euros y máxima de 4.000 euros por cada alumno/a participante y que finalice en el programa. Cada Universidad podrá recibir un máximo de 60.000 euros para el desarrollo de un programa formativo anual. 

  Las ayudas contempladas en la presente convocatoria serán cofinanciadas tanto por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, como por la Fundación ONCE, Organismo Intermedio del mencionado Programa Operativo. 

  Las Universidades interesadas podrán presentar sus solicitudes de ayuda desde el 5 de junio al 17 de julio de 2017.

  AMPLIACIÓN PLAZO Y PRESUPUESTO

  La Resolución provisional de la convocatoria será publicada antes de 31 de julio. La resolución será notificada por escrito a cada una de las universidades solicitantes y será publicada en la página web de Fundación ONCE.

  Las Universidades solicitantes deberán presentar su proyecto, conforme a los criterios establecidos en la convocatoria, junto con los anexos incluidos. 

  Convocatoria

  Junto con el proyectos, las Universidades deberán cumplimentar los siguientes anexos:

  Anexo 1: Solicitud de Ayuda

  Anexo 2: DECA

  Anexo 3: Normas de Información y Publicidad


  RESOLUCIÓN DEFINITIVA

 • II Convocatoria: formación para o emprego a mozos e mozas con discapacidade intelectual (Garantía Xuvenil)

  OBJETIVO DE LAS AYUDAS . PROGRAMAS 

  La presente convocatoria pretende promover y desarrollar programas formativos para el empleo y la inclusión universitaria de jóvenes con discapacidad intelectual, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

  Los proyectos estarán enfocados a la preparación laboral de las personas con discapacidad intelectual, estructurada en materias o asignaturas funcionales, humanísticas, profesionales, complementadas con actividades extracurriculares en el Campus, actividades compartidas con alumnos universitarios de carreras oficiales y otras actuaciones que se consideren pertinentes.

  El impacto y el éxito de la I Convocatoria, lanzada en el curso académico 2017-2018, nos ha llevado a repetir esta Convocatoria, con la que se pretende brindar a los jóvenes con discapacidad intelectual, la oportunidad de ir a la universidad y participar activamente de la rica vida universitaria. Las experiencias  desarrolladas hasta ahora en este sentido,  evidencian que la formación de personas con discapacidad intelectual en el entorno universitario en competencias profesionales generales, contando con una titulación emitida por la universidad, incide positivamente en su inserción laboral en diferentes sectores empresariales y supone un crecimiento mutuo para el alumnado con y sin discapacidad.

  Con esta convocatoria de ayudas Fundación ONCE quiere implicar así a las universidades, como agentes decisivos en la inclusión social de personas con discapacidad.

  Los programas subvencionados tienen los siguientes objetivos:

  • Implicar a las Universidades españolas en la inclusión social de personas con discapacidad intelectual a través de la formación y la mejora de su empleabilidad. 
  • Proporcionar formación universitaria a jóvenes con discapacidad intelectual enfocada a mejorar su autonomía, su formación humanística y su preparación laboral.
  • Dotar a estos/as jóvenes de habilidades necesarias para aumentar sus posibilidades de inserción laboral, accediendo a empleos en la modalidad del empleo con apoyo.
  • Proporcionar experiencias inclusivas y de normalización dentro de la Comunidad Universitaria. 
  • Facilitar una formación integral y personalizada para que los jóvenes con discapacidad intelectual, puedan participar como miembros de pleno derecho en su comunidad.

  REQUISITOS

  Podrán ser beneficiarios de las presentes ayudas las Universidades españolas o centros adscritos, que deseen llevar a cabo un Programa Universitario para jóvenes con discapacidad intelectual inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, en los términos que se establecen en la convocatoria. 

  Los destinatarios últimos serán jóvenes con discapacidad intelectual participantes en estos programas formativos, que cumplan los siguientes requisitos:

  • Tener una discapacidad intelectual con un grado igual o superior al 33% reconocida oficialmente por el Organismo competente de su Comunidad Autónoma.
  • Edad comprendida entre los 18 y los 30 años.
  • Ser beneficiarios  del Sistema Nacional de Garantía Juvenil de manera previa al inicio del curso. 

  Las Universidades llevarán cabo estos programas en colaboración con las entidades de discapacidad intelectual de su zona.

  FECHA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

  El presupuesto destinado a esta convocatoria asciende a una cantidad máxima de 900.000 euros. Las Universidades beneficiarias de la presente convocatoria percibirán una cuantía mínima de 3.000 euros y máxima de 4.000 euros por cada alumno/a participante y que finalice en el programa. Cada Universidad podrá recibir un máximo de 60.000 euros para el desarrollo de un programa formativo anual.

  Las ayudas contempladas en la presente convocatoria serán cofinanciadas tanto por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, como por la Fundación ONCE, Organismo Intermedio del mencionado Programa Operativo.

  Las Universidades interesadas podrán presentar sus solicitudes de ayuda desde hoy hasta el 15 de Junio de 2018.

  La Resolución provisional de la convocatoria será publicada antes de 16 de julio y la Resolución definitiva antes del 31 de Julio. La resolución será notificada por escrito a cada una de las universidades solicitantes y será publicada en la página web de Fundación ONCE.

  Las Universidades solicitantes deberán presentar su proyecto, conforme a los criterios establecidos en la convocatoria, junto con los anexos incluidos.

  Convocatoria

  Manual aplicación convocatoria programas Universitarios Discapacidad Intelectual

  Junto con el proyectos, las Universidades deberán cumplimentar los siguientes anexos:

  Anexo 1: Solicitud de Ayuda

  Anexo 2: DECA

  Anexo 3: Normas de Información y Publicidad


  AMPLIACIÓN DE PLAZO Y PRESUPUESTO

  RESOLUCIÓN PROVISIONAL

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA

 • III Convocatoria: formación para o emprego a mozos e mozas con discapacidade intelectual (Garantía Xuvenil)

  OBJETIVO DE LAS AYUDAS. PROGRAMAS 

  La presente convocatoria pretende promover y desarrollar programas formativos para el empleo y la inclusión universitaria de jóvenes con discapacidad intelectual, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

  Los proyectos estarán enfocados a la preparación laboral de las personas con discapacidad intelectual, estructurada en materias o asignaturas funcionales, humanísticas, profesionales, complementadas con actividades extracurriculares en el Campus, actividades compartidas con alumnos universitarios de carreras oficiales y otras actuaciones que se consideren pertinentes.

  El impacto y el éxito de la I y II Convocatoria, lanzadas en los cursos académicos 2017-2018 y 2018-2019, nos ha llevado a repetir esta Convocatoria, con la que se pretende brindar a los jóvenes con discapacidad intelectual, la oportunidad de ir a la universidad y participar activamente de la rica vida universitaria. Las experiencias  desarrolladas hasta ahora en este sentido,  evidencian que la formación de personas con discapacidad intelectual en el entorno universitario en competencias profesionales generales, contando con una titulación emitida por la universidad, incide positivamente en su inserción laboral en diferentes sectores empresariales y supone un crecimiento mutuo para el alumnado con y sin discapacidad.

  Con esta convocatoria de ayudas Fundación ONCE quiere implicar así a las Universidades, como agentes decisivos en la inclusión social de personas con discapacidad y extender el efecto multiplicador del Fondo Social Europeo a aquellas personas que necesitan de apoyos más personalizados y específicos.

  La convocatoria está abierta desde el 2 de abril hasta el 3 de mayo de 2019. Las Universidades solicitantes deberán presentar su proyecto, conforme a los criterios establecidos en la convocatoria que pueden consultar a continuación, junto con los anexos, debidamente cumplimentados. 

  RESOLUCIÓN PROVISIONAL

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA

  DOCUMENTOS:

  Convocatoria

  Anexo 1_ Solicitud

  Anexo 2_DECA

  Anexo 3_Instrucciones publicidad FSE

  Anexo 4_Declaración

 • IV Convocatoria: formación para o emprego a mozos e mozas con discapacidade intelectual (Garantía Xuvenil)

  Comunicado modificación convocatoria Unidiversidad 20-21

  Se modifican las condiciones de la convocatoria, quedando suprimido el requisito del número mínimo de alumnos/as, para dar respuesta a las circunstancias excepcionales surgidas como consecuencia del estallido de la segunda ola de Covid-19.

  OBJETIVO DE LAS AYUDAS. PROGRAMAS 

  La presente convocatoria pretende promover y desarrollar programas formativos para el empleo, y la inclusión universitaria de jóvenes con discapacidad intelectual, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

  Los programas estarán enfocados a la preparación laboral de jóvenes con discapacidad intelectual, estructurados en materias o asignaturas funcionales, humanísticas, profesionales, complementadas con actividades extracurriculares en el Campus, actividades compartidas con alumnos universitarios de carreras oficiales y otras actuaciones que se consideren pertinentes.

  El impacto y el éxito de las anteriores convocatorias nos ha llevado a repetir esta Convocatoria, con la que se pretende brindar a jóvenes con discapacidad intelectual la oportunidad de ir a la universidad y participar activamente de la rica vida universitaria. Las experiencias desarrolladas hasta ahora en este sentido, evidencian que la formación de personas con discapacidad intelectual en el entorno universitario en competencias profesionales generales, contando con una titulación emitida por la universidad, incide positivamente en su inserción laboral en diferentes sectores empresariales, y supone un crecimiento mutuo para el alumnado con y sin discapacidad.

  Con esta convocatoria de ayudas Fundación ONCE quiere implicar así a las Universidades, como agentes decisivos en la inclusión social de personas con discapacidad y extender el efecto multiplicador del Fondo Social Europeo a aquellas personas que necesitan de apoyos más personalizados y específicos.

  La convocatoria está abierta desde el 7 de mayo hasta el 8 de junio de 2020. Las Universidades solicitantes deberán presentar su proyecto, conforme a los criterios establecidos en la convocatoria que pueden consultar a continuación, junto con los anexos, debidamente cumplimentados.

  RESOLUCIÓN PROVISIONAL

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA

  *AVISO RESOLUCIÓN DEFINITIVA

  DOCUMENTOS:

  Convocatoria UNIDIVERSIDAD

  Anexo 1_ Solicitud de ayuda

  Anexo 2_DECA

  Anexo 3_Instrucciones publicidad FSE

  Anexo 4_Declaración para condición de beneficiario

  Anexo 5 Consentimiento informado

 • V Convocatoria: formación para o emprego a mozos e mozas con discapacidade intelectual (Garantía Xuvenil)

  PROGRAMA UNIDIVERSIDAD.

  OBJETIVO DE LAS AYUDAS. PROGRAMAS

  La presente convocatoria pretende promover y desarrollar programas formativos para el empleo, y la inclusión universitaria de jóvenes con discapacidad intelectual, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

  Los programas estarán enfocados a la preparación laboral de jóvenes con discapacidad intelectual, estructurados en materias o asignaturas funcionales, humanísticas, profesionales, complementadas con actividades extracurriculares en el Campus, actividades compartidas con alumnos universitarios de carreras oficiales y otras actuaciones que se consideren pertinentes.

  El impacto y el éxito de las anteriores convocatorias nos ha llevado a repetir esta Convocatoria, con la que se pretende brindar a jóvenes con discapacidad intelectual la oportunidad de ir a la universidad y participar activamente de la rica vida universitaria. Las experiencias desarrolladas hasta ahora en este sentido, evidencian que la formación de personas con discapacidad intelectual en el entorno universitario en competencias profesionales generales, contando con una titulación emitida por la universidad, incide positivamente en su inserción laboral en diferentes sectores empresariales, y supone un crecimiento mutuo para el alumnado con y sin discapacidad.

  Con esta convocatoria de ayudas Fundación ONCE quiere implicar así a las Universidades, como agentes decisivos en la inclusión social de personas con discapacidad y extender el efecto multiplicador del Fondo Social Europeo a aquellas personas que necesitan de apoyos más personalizados y específicos.

  La convocatoria está abierta desde el 7 de mayo hasta el 10 de junio de 2021. Las Universidades solicitantes deberán presentar su proyecto, conforme a los criterios establecidos en la convocatoria que pueden consultar a continuación, junto con los anexos, debidamente cumplimentados.

  RESOLUCIÓN PROVISIONAL

  DOCUMENTOS:

  Convocatoria UNIDIVERSIDAD

  Anexo 1_ Solicitud de ayuda

  Anexo 2_DECA

  Anexo 3_Instrucciones publicidad FSE

  Anexo 4_Declaración para condición de beneficiario

  Anexo 5 Consentimiento informado

  Anexo 6 Modelo Declaración Artículo 13 LGS

 • VI Convocatoria de ayudas para programas universitarios de formación para el empleo dirigidos a jóvenes con discapacidad intelectual, inscritos en el sistema de Garantía Juvenil. PROGRAMA UNIDIVERSIDAD.

  OBJETIVO DE LAS AYUDAS. PROGRAMAS

  La presente convocatoria pretende promover y desarrollar programas formativos para el empleo y la inclusión universitaria de jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

  Los programas estarán enfocados a la preparación laboral de jóvenes con discapacidad intelectual, estructurados en materias o asignaturas funcionales, humanísticas, profesionales, complementadas con actividades extracurriculares en el campus y actividades compartidas con alumnos universitarios de carreras oficiales.

  El impacto y el éxito de las anteriores convocatorias nos ha llevado a repetir esta VI Convocatoria, con la que se pretende brindar a jóvenes con discapacidad intelectual la oportunidad de ir a la universidad y participar activamente de la rica vida universitaria. Las experiencias desarrolladas hasta ahora en este sentido evidencian que la formación de personas con discapacidad intelectual en el entorno universitario en competencias profesionales generales, contando con una titulación emitida por la universidad, incide positivamente en su inserción laboral en diferentes sectores empresariales, y supone un crecimiento mutuo para el alumnado con y sin discapacidad.

  Con esta convocatoria de ayudas Fundación ONCE quiere implicar a las Universidades, como agentes decisivos en la inclusión social de personas con discapacidad y extender el efecto multiplicador del Fondo Social Europeo a aquellas personas que necesitan de apoyos más personalizados y específicos.

  La convocatoria está abierta desde el 23 de mayo hasta el 15 de junio de 2022. Las Universidades solicitantes deberán cumplimentar el formulario de presentación de proyectos, conforme a los criterios establecidos en la convocatoria que pueden consultar a continuación.

  RESOLUCIÓN PROVISIONAL

  Comunicación apertura nuevo plazo extraordinario de 22.07.22 a 01.08.22

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA A 05.08.22

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA

  DOCUMENTOS:

  Convocatoria UNIDIVERSIDAD

  Anexo 1 Instrucciones publicidad FSE

Programa de Bolsas

Programas de bolsas de Fundación ONCE destinadas a persoas con discapacidade para promover a educación superior, a especialización, as competencias lingüísticas, o deporte de competición, a investigación e a realización de prácticas académicas remuneradas en empresas.

Estes programas de bolsas están cofinanciados polo Fondo Social Europeo e algunhas empresas doantes.

Bolsas Oportunidade ao Talento:

 • Bolsas destinadas a estudantes universitarios con discapacidade coas seguintes categorías: Máster e posgraos, mobilidade internacional, estudos e deportes, investigación e doutoramento.

Bolsas de Idiomas no Estranxeiro:

 • Bolsas para a realización de cursos de idiomas no estranxeiro para mozos e mozas de entre 18 e 29 anos.

Bolsas de prácticas Fundación ONCE-CRUE:

 • Bolsas para a realización de prácticas académicas externas remuneradas para alumnado universitario de últimos cursos.

Bolsas Alumni:

 • Bolsas específicas para estudantes da Universidade de Navarra e da Universidade Carlos III de Madrid
 • Bolsas Colexios do Mundo Unido para cursar o bacharelato no estranxeiro

Para a xestión e máis información sobre as bolsas contamos co seguinte espazo https://becas.fundaciononce.es/

Programa RADIA

Co obxectivo de reducir a fenda dixital de xénero, estase a desenvolver o programa RADIA xunto coa Fundación CEOE e a Conferencia de Consellos Sociais das Universidades. 50 mulleres universitarias con discapacidade acceden cada ano a un curso intensivo de formación en tecnoloxías dixitais que combina formación presencial e virtual, e as prepara para traballar en sectores da economía dixital de máxima demanda (intelixencia artificial, fintech, esport, ecommerce, ciberseguridade, biotecnoloxía, blockchain e Green teach).

A web do programa é https://www.radia.university/

Guía universitaria para estudantes con discapacidade

Fundación ONCE preparou, coa colaboración da UNED, o CERMI e as universidades españolas, a Guía universitaria para estudantes con discapacidade.

 A Guía universitaria para estudantes con discapacidade ofrece un punto de información sobre os recursos dispoñibles nas universidades, tanto públicas coma privadas, para favorecer a inclusión dos estudantes universitarios con discapacidade.

Guía universitaria para estudantes con discapacidade (castelán)

Programa Campus Inclusivos. Campus sen Límites

O programa pretende reducir o abandono escolar cedo dos estudantes con discapacidade e está dirixido a mozos e mozas que cursan o segundo ciclo de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato ou ciclos formativos de grao medio ou superior. 

O programa “Campus inclusivos, Campus sen límites” promovido conxuntamente por Fundación ONCE, Fundación Repsol e o Ministerio de Universidades, pretende que os nenos e nenas con discapacidade vivan e coñezan a experiencia universitaria de primeira man, e que as universidades avancen en prácticas universitarias inclusivas.

Web de campus inclusivos

Proxecto Erasmus+ EUni4ALL-Network

No marco deste proxecto creouse a Rede Europea de Universidades Inclusivas que favorece a mobilidade internacional dos estudantes con discapacidade. Nesta ligazón atopará información sobre o proxecto e poderá acceder ós catro produtos intelectuais elaborados: Un instrumento de autoavaliación que permite ás universidades europeas revisa-las súas culturas, políticas e prácticas de inclusión dos estudantes con discapacidade.  2) A Guía Europea de Universidades Inclusivas 3) Unha guía para facilitar a impartición de obradoiros sobre inclusión e mobilidade internacional dirixidos ó persoal docente e investigador das universidades europeas. 4) Acceso á plataforma web accesible Eunie4All, que permite ó estudante con discapacidade buscar de xeito áxil os servizos ofrecidos polas universidades participantes desta rede.

www.euni4all-network.com