Que facemos

Igualdade e diversidade

You are in main content

Igualdade e diversidade

A defensa da igualdade forma parte da misión, visión e valores da Fundación ONCE , en consonancia co Obxectivo de Desenvolvemento Sostible (ODS) 5 sobre igualdade de xénero. Así, os principios de igualdade de oportunidades, non discriminación e acción positiva impregnan transversalmente todas as nosas accións, inspirando o noso labor no Observatorio de Igualdade de Oportunidades do Grupo Social ONCE, ao que pertence a Fundación ONCE.

Dende os nosos inicios promovemos programas para fomentar a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, tanto interna como externamente. Ademais, aplicamos un enfoque interseccional, abordando os desafíos aos que se enfrontan as mulleres con discapacidade como consecuencia da discriminación múltiple, e prestamos especial atención ás mulleres con discapacidade vítimas de violencia de xénero.

Son numerosas e variadas as iniciativas que levamos a cabo cada ano neste eido, moitas delas en alianza con outras entidades coas que compartimos os mesmos obxectivos e preocupacións en relación coa igualdade entre mulleres e homes. 

E, máis alá da igualdade de xénero, adoptamos unha visión ampla da diversidade (que inclúe de partida ás propias persoas con discapacidade, homes e mulleres), integrando no noso traballo outras dimensións, como poden ser a igualdade e a non discriminación das persoas LGTBI ou o factor da idade, impulsando sempre o talento diverso e promovendo espazos de traballo enriquecedores e libres de calquera tipo de discriminación.

Marco de compromiso coa igualdade de xénero (en castellano)

 • Indicadores clave en termos de igualdade de xénero

  Indicadores para a Área Executiva da Fundación ONCE (que inclúe a Fundación ONCE, Inserta Empleo, Inserta Innovación e Servimedia) ano 2020.

  •    O 44% dos empregos creados para persoas con discapacidade foron para mulleres.
  •    O 49% da formación para o emprego para persoas con discapacidade dirixiuse a mulleres. 
  •    O 52% das bolsas concedidas foron para destinadas a mulleres.
  •    O 48% das prazas de formación do Programa Digital Talent (formación dirixida a persoas con discapacidade no ámbito dixital e tecnolóxico) as ocuparon mulleres.
  •    Atención a mulleres con discapacidade vítimas de violencia de xénero por parte de Inserta Empleo (cifras acumuladas 2017-2020):

  • 598 mulleres recibiron orientación laboral
  • 404 mulleres recibiron formación
  • 206 mulleres atoparon un emprego

  •    Un 47% de mulleres en equipos directivos 
  •    Un 39% de mulleres no Padroado da Fundación ONCE
  •    Fenda salarial: 8,9%
  •    Plans de igualdade e as súas correspondentes comisións de seguimento.
  •    Comisión Coordinadora para a Diversidade e a Igualdade
  •    Procedemento Antiacoso e Comisión Antiacoso (Fundación ONCE)
  •    Distintivo Igualdade na empresa - DIE (Fundación ONCE).
  •    Certificado de Empresa Familiarmente Responsable - EFR (Fundación ONCE).
   

 • Programas e accións destacados

  •    Lanzamento do Programa Radia de formación en tecnoloxías dixitais para favorecer a inclusión de mulleres con discapacidade en contornas de traballo dixitais e tecnolóxicas.

  •    Impulso do Programa Mulleres en Modo ON-VG para promover a recuperación persoal e o apoderamento de mulleres con discapacidade vítimas de violencia de xénero.

  •    Colaboración coa Fundación CERMI Mulleres, como referente no movemento das mulleres con discapacidade en España.

  •    Participación no Programa EMIDIS da Federación Estatal LGTB.
   

 • Ligazóns e documentación de interese