Què fem

Ocupació i Formació

You are in main content

Ocupació i Formació

La FUNDACIÓ ONCE aposta fermament per un mercat laboral inclusiu que, des del paradigma de la igualtat d'oportunitats i la no discriminació, abordi l'ocupació de les persones amb discapacitat com una oportunitat per a tothom. 

Entenem que l'ocupació és un factor essencial per a la inclusió social de les persones amb discapacitat.  

Per al compliment efectiu d'aquesta finalitat, la Fundació ONCE destina almenys el 60% del seu pressupost anual al seu Pla de Formació i Ocupació. Així, els nostres eixos d'actuació en aquest camp són:  

 • Dotar a les persones amb discapacitat en edat de treballar d'una qualificació professional i de les habilitats laborals necessàries per poder accedir al mercat laboral en igualtat d'oportunitats, mitjançant la realització d'accions formatives; 
 • Promoure la creació d'ocupació per a persones amb discapacitat, utilitzant les diferents vies i fórmules existents a la legislació espanyola; 
 • Donar suport a la creació de llocs de treball en col·laboració amb entitats del moviment associatiu de persones amb discapacitat i les seves famílies. 

La realització d'actuacions directes de formació per l'ocupació es duen a terme a través de l'activitat d'INSERTA Ocupació (que forma part dels programes operatius d'Inclusió Social i Economia Social (Poises) i d'Ocupació Juvenil (POEJ), que està desenvolupant la Fundació ONCE, amb el cofinançament del Fons Social Europeu i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil ). 

L'oferta formativa sempre ha complert els criteris següents: 

 • Flexibilitat: per adaptar-se a les demandes canviants del mercat laboral. 
 • Que permeti proporcionar els coneixements, les destreses i les habilitats tècniques suficients per al bon rendiment laboral. 
 • Que permeti desenvolupar les habilitats socials i personals essencials per a un rendiment professional òptim. 
 • Accessible: dotant en cada acció formativa de les adaptacions tècniques, el nombre d'hores, de la metodologia i dels mitjans materials i humans necessaris segons les necessitats específiques de cadascuna de les persones amb discapacitat implicades en l'acció. 

La Fundació ONCE aposta per la qualitat de l'ocupació (llocs de feina estables i la promoció de l'accés a llocs de treball d'una major qualificació); a més d'afavorir, en igualtat d'oportunitats per als col·lectius més desfavorits: dones amb discapacitat, persones amb discapacitat superior al 65%, joves amb discapacitat, persones amb discapacitat, majors de 45 anys i persones amb discapacitat que, per la seva discapacitat, situació individual i/o social tenen més dificultats per accedir a i/o mantenir l'ocupació. 

Pla d'ocupació vigent 

Des de 1997 hem desenvolupat diferents plans d'ocupació. Així, aquell any, es va posar en marxa el primer Pla, l'anomenat "Pla 5.000/10.000", que tenia com a objectiu crear 5.000 llocs de treball, així com dur a terme 10.000 accions formatives per a persones amb discapacitat durant el quadrienni 1997-2000. Els resultats del pla van superar les expectatives més optimistes: en els dos primers anys (1997-1998) ja es van superar les xifres establertes. 

El 1999 es va signar un segon Acord General sobre Cooperació, Solidaritat i Competitivitat per a l'estabilitat del futur de l'ONCE amb el Govern de la Nació. En aquest acord es van fixar els nous objectius socials per a la formació i l'ocupació de les persones amb discapacitat per al període 1999-2008 que es van reflectir en l'anomenat "Pla 20.000/40.000". Aquest pla tenia com a objectiu la creació de 20.000 llocs de treball per a persones amb discapacitat i la realització de 40.000 accions formatives. La Fundació ONCE es va comprometre a crear 13.000 llocs de treball i a realitzar 18.000 accions formatives en la dècada 1999-2008.  

L'any 2004, per complir i executar els compromisos adquirits en l'àmbit de la formació i l'ocupació de les persones cegues o amb altres discapacitats, amb el Govern de la Nació, en l'Acord General de Cooperació, Solidaritat i Competitivitat per a l'estabilitat del futur de l'ONCE, es va aprovar el "Pla 8.000/16.000 del  Grup ONCE" sobre la creació d'ocupació i formació per a persones cegues o amb altres discapacitats durant el període 2004-2011. Els objectius d'aquest Pla van ser la creació de 8.000 nous llocs de treball per a persones amb discapacitat i places ocupacionals i el desenvolupament de cursos de formació per a 16.000 persones amb discapacitat. Un any després de l'aprovació del Pla 8.000/16.000, el 2005, i després de valorar els objectius assolits, es va acordar substituir aquest Pla pel Pla ONCE 16.000/32.000 de la ONCE i la seva Fundació en creació i formació d'ocupació per a persones amb discapacitat durant el període 2004-2011.  

Havent superat els objectius de l'anomenat Pla 16.000/32.000 el 18 de novembre del 2011, el Consell de Ministres va aprovar un nou Acord General per al període 2012-2021, amb la designació del Pla 15.000/30.000, segons el qual la ONCE i la seva Fundació es van comprometre a crear 15.000 nous llocs de treball i places ocupacionals i a promoure i desenvolupar cursos de formació per a 30.000 persones amb discapacitat. 

Dins d'aquests objectius generals, correspon a la Fundació ONCE

 • La creació d'11.800 llocs de treball. 
 • La creació/consolidació de 2.400 places ocupacionals; 
 • La formació de 14.000 persones amb discapacitat: 8.000 persones amb discapacitat en formació ocupacional i 6.000 en formació contínua. 

Cal destacar un canvi fonamental que es produeix amb el Pla 8.000/16.000 i que continua amb el Pla 16.000/32.000 i l'actual Pla 15.000/30.000. El compromís de creació d'ocupació es fa apostant per l'estabilitat de l'ocupació, ja que per avaluar el grau de compliment de l'objectiu de creació d'ocupació només es tindran en compte els llocs de treball generats per tercers i per entitats amb el suport de l'ONCE i de la seva Fundació que superin un determinat període de temps. Pel que fa a l'ocupació interna de la Fundació ONCE i ILUNION, es comptabilitzarà el creixement net anual. Aquest canvi es deu al compromís de l'ONCE i de la seva Fundació a favor de la qualitat de l'ocupació de les persones amb discapacitat. 

Programa INSERTA 

La Fundació ONCE, davant de la necessitat d'unir forces i adoptar projectes i accions dirigides a promoure i a possibilitar la plena inclusió de les persones amb discapacitat a la societat, i sent conscients que per assolir el seu objectiu es necessiten tots els mitjans disponibles pels,  governs públics, institucions, agents socials, empresarials i la societat en general, desenvolupa programes com el Programa INSERTA

El Programa INSERTA s'adreça a empreses que incloguin a les seves polítiques estratègiques la implementació d'un sistema de gestió basat en els principis que defensa la Responsabilitat Social Corporativa, principalment a través de la integració voluntària de les preocupacions socials en les seves operacions comercials i les seves relacions amb els seus Grups d'Interès, i promovent específicament el seu compromís amb el col·lectiu de persones amb discapacitat, per a la qual la Fundació ONCE posa a disposició de l'empresa el seu assessorament especialitzat. 

L'adhesió al Programa es materialitza mitjançant la signatura d'un Conveni, a través el qual s'articula de manera coordinada un pla d'acció específic que, progressivament per a cadascun dels anys de vigència del Conveni, es determinen les accions a emprendre en funció de les necessitats, les especificitats de l'empresa, l'objecte, l'objectiu social i les estratègies de cada empresa. 

Les àrees d'actuació del Conveni INSERTA, en les que la Fundació ONCE assessora les empreses estan formades per:

 • Com a eix fonamental, el desenvolupament de Projectes estratègics de generació d'ocupació directa i la promoció de la formació de persones amb discapacitat
 • I com a eixos complementaris: 
  • Integració laboral indirecta
  • Impulsar accions en l'àmbit de l'accessibilitat de béns i serveis
  • Inclusió d'accions i estratègies al voltant de la discapacitat als plans de responsabilitat social de les grans empreses
  • Accions de difusió i sensibilització social
  • Impuls, promoció i patrocini d'accions que contribueixin a la inserció del treball
  • Projectes que contribueixen a la millora del col·lectiu de persones amb discapacitat
  • Qualsevol altra de naturalesa similar que serveixi per promoure els objectius socials perseguits pels signants

El desenvolupament de la majoria d'aquests Convenis, especialment en eixos relatius a la formació i l'ocupació, l'implementa l'entitat Inserta Ocupació.  

Convenis INSERTA

Legislació sobre inserció laboral

La Fundació ONCE i ILUNION, amb més de 20 anys d'experiència en la generació d'ocupació per a persones amb discapacitat, ofereix a les empreses: 

 • Intermediació laboral i formació per a persones amb discapacitat
 • Assessorament jurídic per a l'aplicació de mesures alternatives
 • Generació d'ocupació indirecta per a persones amb discapacitat a través dels seus CET's
 • Gestió i recepció de donacions per promoure accions que contribueixin a la generació d'ocupació i a la formació de persones amb discapacitat
 • Marc legal

  Llei d'Integració Social de les Persones amb Discapacitat (Llei 13/82 LISMI). 

  Regula l'obligació de les empreses amb 50 treballadors/es o més de reservar el 2% de la seva plantilla per a persones amb discapacitat. 

  Quan el compliment de laLISMI no sigui possible, la llei estableix un període excepcional i transitori en què l'empresa es pot acollir a "mesures alternatives" d'integració fins que pugui aconseguir la contractació directa de persones amb discapacitat. 

 • Excepcionalitat

  El Certificat d'Excepcionalitat és el document emès pel Servei d'Ocupació competent en cada cas, que entendrà que es donen circumstàncies d'excepcionalitat en els següents supòsits: 

  • Quan hi hagi una impossibilitat de cobertura de l'oferta de treball per part de les persones amb discapacitat. 
  • Quan s'acreditin qüestions que motivin la dificultat especial d'incorporar els treballadors i les treballadores amb discapacitat a la plantilla de l'empresa. 
 • Mesures alternatives

  El Reial decret 364/2005, del 8 d'abril, estableix mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment d'aquesta obligació. 

  1. Contractes per a la prestació de serveis o compra de béns amb Centres Especials de Treball o amb un/a treballador/a autònom/a amb discapacitat. 
  2. Donacions o accions de patrocini de caràcter monetari a favor de fundacions o associacions d'utilitat pública que tinguin com a finalitat social, entre d'altres, la formació professional, la inserció laboral o la creació d'ocupació a favor de persones amb discapacitat. 
  3. Constitució d'enclavaments laborals amb Centres Especials de Treball. 

  El càlcul de l'import anual de les mesures 1ª i 3ª serà tres vegades l'IPREM anual per cada persona amb discapacitat que es deixi de contractar per sota del 2%. Per a la mesura 2ª, el càlcul serà d'1,5 vegades l'IPREM anual per cada persona amb discapacitat que es deixi de contractar per sota del 2%.