Què fem

Projectes i sol·licituds

You are in main content

Projectes i sol·licituds d'ajuts

La missió de la Fundació ONCE és contribuir a la plena inclusió social de les persones amb discapacitat, ajudant a fer efectiu el principi d'igualtat d'oportunitats i de no discriminació

L'objecte o finalitat principal que la Fundació ONCE persegueix des del 1988, és la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, promovent iniciatives socials dutes a terme per entitats de discapacitat, persones amb discapacitat i les seves famílies. 

Des del convenciment que la millor manera d'aconseguir la normalització del grup de persones amb discapacitat és a través de la inserció laboral, la Fundació ONCE destina al voltant de dos terços del seu pressupost a actuacions dirigides a la OCUPACIÓ I LA FORMACIÓ de persones amb discapacitat, i la resta del pressupost es destina a actuacions en l'àmbit de l'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL.

La Fundació ONCE dona suport a aquest tipus d'actuacions a través d'una sèrie d'OPERACIONS per a les quals els potencials beneficiaris són:

Beneficiaris

Són potencials beneficiaris de les convocatòries d'ajuts de la Fundació ONCE:

  • Qualsevol entitat de nacionalitat espanyola, dotada de personalitat jurídica que, d'acord amb els seus estatuts, desenvolupi una activitat coincidint amb la que duu a terme la Fundació ONCE. Particularment, es contemplen en aquest grup a les entitats sense ànim de lucre en l'àmbit del moviment associatiu de persones amb discapacitat. És a dir: associacions, federacions, fundacions i confederacions en els diferents àmbits d'actuació geogràfica.
  • Qualsevol persona física de nacionalitat espanyola afectada per qualsevol tipus de discapacitat. Per aquest fi, serà imprescindible que aquesta persona estigui en possessió del certificat de discapacitat corresponent expedit per l'Administració Pública competent.
  • Qualsevol persona física ciutadana de la Unió Europea, dels Estats part de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa que es trobi a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. I qualsevol persona estrangera no ciutadana de la Unió Europea que obligatòriament tingui permís de residència i estigui empadronada a qualsevol localitat del territori espanyol. Per aquest fi, serà imprescindible que aquesta persona estigui en possessió del certificat de discapacitat corresponent expedit per l'Administració Pública competent.