Qui som

Missió i valors

You are in main content

Missió i Valors

La Fundació ONCE va néixer el febrer de 1988, per acord del Consell General de l'ONCE, i es va presentar a la societat el setembre del mateix any, com a instrument de cooperació i solidaritat dels cecs espanyols cap a altres col·lectius de persones amb discapacitat per a la millora de les seves condicions de vida. 

Des dels seus inicis, el col·lectiu de persones cegues ha tingut vocació de solidaritat amb altres col·lectius de discapacitats, en funció de les possibilitats de cada moment històric. A mitjans dels vuitanta, amb la reforma del cupó, l'ONCE va poder incorporar progressivament venedors de cupons no cecs, integrant més de 10.000 persones amb altres discapacitats entre 1985 i 1987. El 1988 es va fer un pas més en aquest esforç solidari amb la creació de la Fundació ONCE.

Objectius i línies d'actuació

La missió de la Fundació ONCE és contribuir a la plena inclusió social de les persones amb discapacitat, contribuint a fer efectiu el principi d'igualtat d'oportunitats i de no discriminació 

Per aconseguir la seva missió, la Fundació ONCE determina com a objectius o finalitats principals:

 • La promoció de la plena inserció laboral de les persones amb discapacitat
 • La promoció de la qualificació professional, competències laborals i habilitats personals i professionals, com a determinants del nivell d'ocupabilitat de les persones amb discapacitat i, per tant, en el procés d'inserció laboral.
 • La promoció de l'accessibilitat universal i el disseny per a tothom

Els principals objectius o finalitats de la Fundació ONCE es desenvolupen tenint presents dos valors fonamentals:

 • Promoure la solidaritat i la cohesió social articulant accions, projectes i programes adreçats a totes les persones amb discapacitat a tot el territori de l'Estat
 • Així com la recerca de cooperació, col·laboració i compromís de totes les administracions, institucions, agents i entitats, públiques o privades, implicades en el desenvolupament econòmic i social

 A més, l'actuació de la Fundació ONCE es regeix pels principis de:

 • Bon govern, transparència i excel·lència en els criteris i procediments d'actuació, en la definició de les seves prioritats de treball, en l'ús dels seus recursos i en la comunicació dels seus resultats.
 • Complementarietat amb l'actuació de les Administracions Públiques, procurant que les activitats de la Fundació no incorrin gradualment en la dinàmica de substituir gradualment, per via de fet, les obligacions dels ens públics, en qualsevol aspecte de la política sobre persones amb discapacitat. No obstant això, podrà cooperar amb les Administracions mitjançant l'adopció de convenis o concerts per a la promoció de projectes o programes, sempre que hi hagi una contribució significativa d'aquestes.
 • Cooperació amb els agents més rellevants, públics i privats, establint relacions de confiança mútua i vetllant sempre pels interessos compartits
 • Assegurar que totes les accions que es prenen per al desenvolupament de les seves finalitats tenen impacte social i capacitat per transformar la realitat social
 • Innovació social, promovent iniciatives, liderant processos, projectes i mobilitzant tots els actors i recursos en compliment de les seves finalitats
 • Independència i imparcialitat respecte a qualsevol poder públic o privat
 • Sostenibilitat i respecte pel medi ambient en el desenvolupament de totes les activitats que es duguin a terme per aconseguir les seves finalitats
 • Igualtat real i efectiva entre dones i homes

Les entitats de nacionalitat espanyola dotades de personalitat jurídica, que, segons els seus estatuts, desenvolupin una activitat que coincideixi amb la que duu a terme la Fundació ONCE, d'acord amb el que estableixen els Estatuts, són potencials beneficiaries. Qualsevol persona de nacionalitat espanyola amb discapacitat, física, intel·lectual, sensorial o psicosocial, d'acord amb la normativa legal vigent i la qualificació de discapacitat, també podrà ser una potencial beneficiaria.

Excepcionalment, amb previ acord del seu Patronat i a proposta de la Comissió Permanent, es podran incloure a persones físiques o jurídiques de diferent nacionalitat que compleixin els requisits esmentats en les accions de protecció de la Fundació. Els beneficiaris també han de complir aquestes altres condicions establertes específicament en els diferents plans i programes que aprovi el Patronat de la Fundació ONCE o la seva Comissió Permanent.

La Fundació ONCE comparteix valors amb l'ONCE, com són: Comunicació, Solidaritat, Confidencialitat, Equitat, Confiança, Honestedat, Humilitat, Respecte, Compromís, Professionalitat i Responsabilitat.